CONCURS

Regulamentul oficial de desfasurare al campaniei:

“Husele Norocoase”

ART. 1 ORGANIZATORUL CAMPANIEI „Canapeaua castigatoare”

Campania “Husele Norocoase” este organizata de SC EEE HOME SRL, cu sediul in Jilava, Ilfov, Strada LIBERTATII, 52A, Camera 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/5039/2023, Cod Unic de Inregistrare 48585678.

Denumita in continuare in mod colectiv „Organizator”

Art. 2 DENUMIRE. DURATA. LOCUL DESFASURARII

Campania poarta denumirea “Husele Norocoase” denumita in continuare in mod colectiv ,,Concurs”.
Campania se desfășoară pe perioada 01 februarie – 31 martie 2024.

Campania se desfasoara pe pagina web a comerciantului voni.ro: https://voni.ro/.
Regulamentul campaniei este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe website in sectiunea Regulamente si castigator, disponibila la adresa https://voni.ro/concurs Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament sau a inceta in orice moment.
Campania, prin întocmirea unui act adițional, urmând ca astfel de modificări să fie aduse la cunoştinţa potenţialilor clienţi.

Castigatorul si premiul acordat vor fi disponibile la adresa:
https://voni.ro/concurs/


Dupa data incheierii Campaniei, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate si nu isi mai asuma nicio obligatie in legătura cu orice circumstanta care ar putea eventual conduce la concluzia actualitatii  sau continuarii Campaniei, denumita in continuare in mod colectiv „Concurs”.

Art 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

Concursul este deschis participarii tuturor persoanelor fizice, cu domiciliul/resedinta in Romania, cu varsta de minimum 18 ani (impliniti pana la data inceperii Concursului), care respecta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial (denumite in continuare ,,Participanti”).

Fiecare participant se poate inscrie de cate ori doreste prin achizitionarea unei huse din categoria Husa Canapea Coltar, iar castigatorul nu va putea solicita contravaloarea in bani a premiului castigat, ori inlocuirea acestuia cu alte bunuri.

Un participant poate castiga un singur premiu indiferent de numarul de inscrieri prin achizitionarea de huse, premiul fiind livrat doar pe teritoriul Romaniei.

Participarea implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament Oficial.

Nu pot participa la aceasta Campanie angajatii Organizatorului sau colaboratorilor acestuia, sotii, sotiile si rudele de gradul intai (parinti, copii) ale angajatilor Organizatorului sau ale colaboratorilor.

Art 4. MECANISMUL CONCURSULUI

Sa achizitioneze minim o husa din categoria https://voni.ro/categorie-produs/huse-canapea/husa-canapea-coltar/ per comanda si sa nu returneze comanda.

Mai multe comenzi inseamna mai multe inscrieri la concurs.

Concursul se incheie pe data de 31 martie, la ora 12.00 p.m cu posibilitatea de prelungire, in eventualitatea in care nu se inregistreaza 1.000 de comenzi din categoria https://voni.ro/categorie-produs/huse-canapea/husa-canapea-coltar/ pana la data de 31 martie 2024.

Art 5. PREMIILE CONCURSULUI

In cadrul Campaniei se ofera 1 premiu care consta in:

Denumire: Telefon mobil Apple iPhone 15 Pro Max, 256GB, 5G, Natural Titanium – Pret: 7.199,99 Lei (pretul la momentul intocmirii regulamentului).

Art 6. ACORDAREA PREMIILOR

Castigatorul premiului acordat in cadrul Campaniei vor fi desemnati prin tragere la sorti electronica, in ziua de Duminica, 31 Martie. In tragerea la sorti vor intra toti Participantii care indeplinesc conditiile stipulate in prezentul Regulament. In cadrul tragerii la sorti se va desemna 1 castigator si 3 rezerve.

Tragerea la sorti se va face prin mijloace de extragere electronice, prin intermediul aplicatiei software specializate random.org sau printr-o alta platforma similara, care va selecta castigatorul din baza de date a Campaniei, continand toate inscrierile valabile in Campanie.

Pe langa castigatorul premiului concursului, vor fi extrase alte 3 rezerve, pentru cazul in care castigatorul este invalidat, refuza sa primeasca premiul, nu poate sau se constata ca nu a respectat Regulamentul Oficial.

Castigatorul vor fi contactati pe mail, printr-un mesaj privat, in care li se pune in vedere ca trebuie sa trimita in maximum 3 zile lucratoare datele pentru validare (nume, prenume, adresa de livrare, numar de telefon).

Dupa validarea lor, acestia vor fi anuntati public prin intermediul paginii de Facebook, printr-un video cu extragerea.

Prin furnizarea informatiilor solicitate, castigatorul accepta implicit premiul si isi exprima acordul in legatura cu anuntarea sa ca si castigator, prin publicarea numelui si a prenumelui pe pagina de socializare a Organizatorului. Premiul va fi expediat prin curier catre castigator in urma furnizarii datelor necesare (nume, prenume, adresa, numar de telefon, data nasterii). Costurile de expeditie sunt suportate de catre Organizator, SC EEE HOME SRL.

Organizatorul va alege 3 rezerve pe langa castigatorul premiului. In cazul in care castigatorul nu va raspunde si nu va trimite datele corecte si complete in 3 zile, se va apela la aceste rezerve. Daca nici prima rezervă nu va raspunde, se va apela la a doua rezerva. Daca nici aceasta nu va raspunde, se va apela la a treia rezerva. Daca nici cea din urma nu va raspunde, premiul nu se va acorda. Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari ce apar ulterior acordarii efective a premiului oferit in cadrul acestui concurs.

Organizatorul nu va acorda nicio despagubire in bani sau alte beneficii Participantului desemnat castigator in cadrul concursului in situatia in care se descopera, in cursul procedurii de validare a castigatorului/atribuire a premiului, ca nu respecta sau nu intruneste intocmai cerintele Regulamentului; fapt care duce la invalidarea acestuia ca si castigator si, in consecinta, la pierderea oricarui drept cu privire la premiu.

Premiul va fi livrat catre castigator in termen de 15 zile calendaristice printr-un serviciu de curierat, la adresa mentionata. Premiul va fi predat catre castigator pe baza unui proces verbal, in doua exemplare, semnat si completat de acesta. Refuzul de a semna orice document ce atesta atribuirea efectiva a premiului conduce la pierderea dreptului castigatorului de a intra in posesia premiului.

Se mentioneaza ca, din momentul semnarii documentului de transport (AWB) de catre fiecare castigator (document prin care se transfera proprietatea si posesia premiului, in mod efectiv), toate riscurile legate de proprietatea si/sau posesia premiului oferit in cadrul concursului se transfera la Castigator.

Art 7. RASPUNDEREA

Organizatorul nu isi asuma raspunderea si nu va fi considerat parte in cazurile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiului. Niciun litigiu referitor la dreptul de proprietate asupra premiului nu va afecta principiul conform caruia Organizatorul va acorda premiul persoanei care respecta prevederile acestui Regulament Oficial si prezinta documentele corespunzatoare. Din momentul primirii premiului de catre castigator Organizatorul nu mai raspunde de integritatea acestuia.

Organizatorul va acorda premiul numai Participantului care a luat parte la Concurs si care a participat conform mecanismului descris mai sus.

In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului castigator.

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea Organizatorului ori costurile aferente acestui Concurs. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv din randul participantilor orice persoana care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Concursului. Incercarea de frauda va rezulta in descalificarea respectivului participant pentru intreaga Perioada a Concursului si implicit acesta nu va mai avea dreptul de a primi niciun premiu. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea premiului, Organizatorul are dreptul de a cere angajarea raspunderii respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

Art 8. INCETAREA CONCURSULUI

Prezentul Concurs poate inceta si in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora*, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a-l continua.

*Forta Majora, convenita ca fiind evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, petrecut dupa intrarea in vigoare a prezentului Regulament Oficial si care impiedica partea sau partile sa-si indeplineasca obligatiile contractuale, exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de Forta Majora.

Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art. 1082 si 1083 Codul Civil. In cazul in care invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice existenta acestuia participantilor la Concurs, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

Art 9. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente de la sediul Organizatorului.

Art 10. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

In scopul desfasurarii concursului, prin furnizarea datelor de identificare, respectiv nume, prenume, adresa, numar de telefon si copie C.I., castigatorul isi exprima consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Organizator.

Conform cerintelor Regulamentului (EU) general privind protectia datelor persoanelor fizice nr. 2016/679 (GDPR), Organizatorul are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra in vederea participarii la Concurs. Prin participarea la Concurs, Participantii isi exprima acordul in mod expres si neechivoc ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea validarii, atribuirii premiului si indeplinirii obligatiilor fiscale ale Organizatorului.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate in baza urmatoarelor temeiuri: (i) consimtamant; (ii) obligatia legala si (iii) interese legitime, dupa cum urmeaza:

 • organizarea si desfasurarea Concursului si acordarea premiului castigatorului – utilizarea datelor cu caracter personal ale castigatorului in legatura cu selectia si anuntarea castigatorului (obligatii contractuale), datele participantilor vor fi utilizate pentru comunicari comerciale/de marketing doar in baza consimtamantului expres exprimat de participant/castigator;
 • raportarea catre autoritatile publice competente, publicarea numelui castigatorului si a premiului acordat (obligatia legala);
 • in scopul indeplinirii obligatiilor fiscale ce revin Organizatorului de a plati in numele castigatorului impozit aferent premiului acordat ce depaseste 7.000 de lei, acesta va prelucra datele cu caracter personal (precum numele, prenumele si codul numeric personal) pentru plata impozitului si completarea declaratiei de venit aferente. Refuzul Participantului de a furniza aceste date atrage dupa sine pierderea dreptului castigatorului de a intra in posesia premiului;
 • solutionarea oricaror plangeri extrajudiciare/judiciare, inclusiv investigarea eventualelor incalcari, in legatura cu organizarea si desfasurarea Concursului si acordarea premiului, realizarea diverselor raportari, analize si studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate si succesul acestora (interesul legitim);
 • activitati de arhivare, daca sunt cerute de legislatie (obligatie legala);
 • publicarea numelor castigatorului (obligatic legala).

In cazul in care consimtamantul persoanelor vizate constituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-si retrage acest consimtamant in orice moment rin manifestarea acestei intentii prin folosirea unui mijloc de contactare indicat mai jos. Participantii care refuza sa comunice sau isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru participarea in Concurs nu vor fi eligibili sa participe si sa primeasca premiul oferit.

Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal pe care le furnizeaza participantii in mod direct. Acestea pot fi dezvaluite catre.

 • furnizori de servicii de curierat, telefonie mobila;
 • furnizorii de servicii de dezvoltare si mentenanta a paginilor web;
 • furnizorii de servici de hosting web si centre de date etc.;
 • autoritati publice sau alte categorii de destinatari, daca dezvaluirea are la baza un temei juridic adecvat. Datele cu caracter personal sunt pastrate cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

In principiu, nu se vor transfera datele cu caracter personal ale participantilor decat in state apartinand Spatiului Economic European (SEE).

Conform legislatiei in vigoare in Romania, persoanele vizate beneficiaza de o serie de drepturi, in calitate de persoana vizata.

 • Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obtine de la Organizator confirmarea ca prelucreaza datele lor cu caracter personal, precum si informatii privind specificul prelucrarii cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt pastrate, existenta dreptului de rectificare, stergere sau restrictionare a prelucrarii. Acest drept le permite sa obtina o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum si contracost orice copii suplimentare;
 • Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datelor lor cu caracter personal incorecte ori, dupa caz, completarea datele care sunt incomplete;
 • Dreptul la stergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita stergerea datelor lor cu caracter personal atunci cand acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate si sunt prelucrate.
 • Retragerea consimtamantului si dreptul de opozitie: persoanele vizate au dreptul de a-si retrage oricand consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe baza de consimtamant.
 • Restrictionare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor in urmatoarele situatii, cu scop enumerativ:

– in cazul in care contesta corectitudinea datelor cu caracter personal, pentru o perioada care permite Organizatorului sa verifice exactitatea datelor in cauza; – in cazul in care prelucrarea este ilegala, iar persoanele vizate se opun stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;

– in cazul in care Organizatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoanele vizate le solicita pentru o actiune in instanta; – in cazul in care persoanele vizate s-au opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra drepturilor lor in calitate de persoana vizata.

– Dreptul la portabilitate: in masura in care Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal prin mijloace automate, persoanele vizate au dreptul sa solicite Organizatorului sa furnizeze datele lor cu caracter personal intr-o forma structurata, utilizata frecvent si care poate fi citita. Daca persoanele vizate solicita acest lucru, Organizatorul poate sa transmita datele cu caracter personal ale acestora unei alte entitati, daca este posibil din punct de vedere tehnic.

Pentru exercitarea drepturilor mentionate la punctele de mai sus, persoanele vizate pot contacta utilizand urmatoarele date de contact:

Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii se pot adresa cu o cerere, catre Organizator, folosind oricare dintre canalele de mai jos

 • Puteti sa ne scrieti la adresa: office@voni.ro;
 • Responsabilul cu Protectia Datelor poate fi contactat la: office@voni.ro;
 • Ne puteti suna la: 0768 992 946;
 • Ne puteti scrie la adresa sediului social din: Strada Libertatii 52A, cod postal 077120, Jilava, Judet Ilfov, in atentia Directiei de Marketing.

Art 11. TAXE

11.1 Premiul cu valoare de peste 7.000 lei este subiect de impozit pe veniturile din premiu, iar impozitul pe venit datorat de castigator va fi retinut, declarat si virat catre autoritatile fiscale de catre Organizator, conform legislatiei aplicabile in vigoare.

11.2 Organizatorul nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din premiu, impozit pe care Organizatorul este obligat sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat, conform art. 110 (3) din Codul Fiscal.

Participantilor care se inscriu la acest concurs nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a concursului (cheltuieli cum ar fi tarifele normale stabilite de Posta Romana in cazul solicitarii scrise a regulamentului adresate Organizatorului la datele de contact precizate in Sectiunea de mai sus, cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea vizualizarii prezentului regulament sau solicitarii acestuia de la Organizator, cheltuieli legate de deplasarea pana la Centrul Comercial).

Art. 12 PREVEDERI DIVERSE

Simpla participare la această Campanie echivaleaza cu/implica cunoasterea si acceptarea integrală si neconditionata de catre orice Participant a prevederilor si aplicarii prezentului Regulament in ceea ce priveste Campania.

In caz de tentativa sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte indreptate impotriva si la adresa Organizatorului sau a partenerilor acestuia, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati, inclusiv, dar fara a se limita la descalificarea Participantilor la Campanie.

Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru imposibilitatea participarii la aceasta Campanie din cauza unor erori de software sau datorita unor cauze care nu depind direct de Organizatorul, cum ar fi defectiuni tehnice ale furnizorului de servicii de internet etc.

Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Campaniei in conditiile normale conform celor prezentate, insa nu isi asuma raspunderea pentru eventualele nemultumiri, contestatii ale participantiilor, care nu vizeaza incalcari ale cadrului legislativ in vigoare.

Prezentul regulament este autentificat la Birou Notarial NEAGU ANDREEA, INCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR. 922, intr-un exemplar original care ramane in arhiva biroului notarial si 1 (un) duplicat, care ramane in arhiva SC EEE HOME SRL.

La cerere prezentul document se poate pune la dispozitia oricarui participant la concurs.

Organizator

SC EEE HOME SRL

Transport GRATUIT

La comezile ce depasesc 300 Lei

Retur in 14 zile

Garantia returnarii banilor

Garantia CALITATII

Produse de calitate superioara

100% Plati securizate

Trendzz.ro - Plati online 100% securizate prin Netopia.